แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ นายสุพล หมอนทอง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/3 และมาตรา 59 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจึงแต่งตั้งให้ นายเสรี หมอนทอง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด