สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบ้างเป็นบางกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๓ บ้านรางจิก ที่มีมัสยิด ๑ แห่ง สำหรับทำพิธีทางศาสนาทุกวันศุกร์
      ด้านการศึกษาประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% ประชาชนในตำบลจะสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีแห่นางแมวจะมีเป็นบางปีที่ฝนแล้งมาก และมีประเพณีไหว้ผีเรือน (เสนเรือน) ซึ่งเป็นประเพณีของพวกลาวโซ่ง

สถาบันทางการศึกษาและสังคม
       โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  ๕  แห่ง
              โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
              โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
              โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
              โรงเรียนบ้านรางจิก
              โรงเรียนบ้านโป่งแย้
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  แห่ง
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้
       โรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แห่ง
       โรงเรียนอาชีวศึกษา  -  แห่ง
       โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
       ศูนย์การเรียนชุมชน ๑  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๕  แห่ง
       ห้องสมุดประชาชน ๑  แห่ง
       หอกระจายข่าว ๘  แห่ง
       เสียงตามสาย  -  แห่ง

สถาบันองค์กรทางศาสนา
       วัด ๑  แห่ง
       มัสยิด ๑  แห่ง
       ศาลเจ้า  -  แห่ง
       โบสถ์  -  แห่ง

การสาธารณสุข
       สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  ๓  แห่ง
              สถานีอนามัยไร่ใหม่พัฒนา
              สถานีอนามัยบ้างรางจิก
              สถานีอนามัยโป่งแย้
       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล  จำนวน  ๑  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด