ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

พิมพ์

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา