สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอชะอำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำเป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๘ ตำบลของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘

อาณาเขต
       ทิศเหนือ จดตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
       ทิศใต้ จดตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
       ทิศตะวันออก จดตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
       ทิศตะวันตก จดตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง

เนื้อที่
      มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๑๐๙.๖๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๘,๕๐๘.๗๕ ไร่ ประกอบด้วย
       พื้นที่ทำนา ประมาณ  ๒๑,๐๐๐ ไร่
       พื้นที่ไร่ ประมาณ  ๓๙,๗๔๐  ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ    ๒,๒๕๒   ไร่
       ที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าสงวน ประมาณ ๕,๑๑๔.๗๕  ไร่

ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไปมีสภาพไม่สม่ำเสมอ เป็นที่ดอนบ้าง ราบลุ่มบ้างแต่มีความลาดเทสามารถระบายน้ำได้ดีในขณะที่มีฝนตกชุก โดยมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและในบางหมู่บ้านพื้นที่ติดเชิงเขา ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐ เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชหลายชนิดที่ทนแล้ง เช่น อ้อย สับปะรด เป็นต้น พื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๖๘,๑๐๖.๗๕ ไร่ แยกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ๕๖,๑๕๐ ไร่ คิดร้อยละ ๘๒.๓๘ และพื้นที่ราบสูง ๑๒,๐๐๑.๗๕ ไร่ คิดร้อยละ ๑๗.๖๒

จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบเต็มพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๘ หมู่บ้าน

ประชากร
     ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีประชากรที่สำรวจเมื่อเดือน พฤษภาคม๒๕๕๖ ทั้งสิ้น ๕,๖๔๕ คน แยกเป็นชาย ๒,๗๘๑ คน เป็นหญิง ๒,๘๖๔ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๗๙๒ ครัวเรือน (ที่มาของข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอชะอำ) แยกรายละเอียดตามจำนวนหมู่บ้าน ได้ดังนี้
ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
       บ้านทุ่งขาม ๓๕๓ ๓๙๖ ๗๔๙ ๒๕๖
       บ้านไร่ใหม่พัฒนา ๔๒๓ ๔๘๕ ๙๐๘ ๒๘๕
       บ้านรางจิก ๒๙๖ ๓๑๔ ๖๑๐ ๒๒๐
       บ้านหนองเขื่อน ๔๑๘ ๔๑๖ ๘๓๔ ๒๕๑
       บ้านไร่ดง ๒๐๖ ๑๙๕ ๔๐๑ ๑๒๐
       บ้านโป่งแย้ ๖๗๒ ๖๓๕ ๑,๓๐๗ ๔๑๗
       บ้านหนองช้างเหยียบ ๑๒๘ ๑๓๓ ๒๖๑ ๗๔
       บ้านโป่งเก้งพัฒนา ๒๙๐ ๒๙๐ ๕๓๕ ๑๖๙

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด