สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอชะอำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำเป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๘ ตำบลของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘


อาณาเขต


       ทิศเหนือ จดตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
       ทิศใต้ จดตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
       ทิศตะวันออก จดตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
       ทิศตะวันตก จดตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง

เนื้อที่
      มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๑๐๙.๖๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๘,๕๐๘.๗๕ ไร่ ประกอบด้วย


       พื้นที่ทำนา ประมาณ  ๒๑,๐๐๐ ไร่
       พื้นที่ไร่ ประมาณ  ๓๙,๗๔๐  ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ    ๒,๒๕๒   ไร่
       ที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าสงวน ประมาณ ๕,๑๑๔.๗๕  ไร่

ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไปมีสภาพไม่สม่ำเสมอ เป็นที่ดอนบ้าง ราบลุ่มบ้างแต่มีความลาดเทสามารถระบายน้ำได้ดีในขณะที่มีฝนตกชุก โดยมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและในบางหมู่บ้านพื้นที่ติดเชิงเขา ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐ เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชหลายชนิดที่ทนแล้ง เช่น อ้อย สับปะรด เป็นต้น พื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๖๘,๑๐๖.๗๕ ไร่ แยกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ๕๖,๑๕๐ ไร่ คิดร้อยละ ๘๒.๓๘ และพื้นที่ราบสูง ๑๒,๐๐๑.๗๕ ไร่ คิดร้อยละ ๑๗.๖๒จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบเต็มพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๘ หมู่บ้านประชากร
     ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีประชากรที่สำรวจเมื่อเดือน กันยายน 2565 ทั้งสิ้น 5,986 คน แยกเป็นชาย 2,970 คน เป็นหญิง 3,016 คน จำนวนครัวเรือน 2,113  ครัวเรือน (ที่มาของข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอชะอำ) แยกรายละเอียดตามจำนวนหมู่บ้าน ได้ดังนี้


ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
       บ้านทุ่งขาม 373 358 731 298
       บ้านไร่ใหม่พัฒนา 441 508 949 324
       บ้านรางจิก 323 320 643 264
       บ้านหนองเขื่อน 455 472 927 325
       บ้านไร่ดง 227 206 433 149
       บ้านโป่งแย้ 733 715 1,448 463
       บ้านหนองช้างเหยียบ 116 136 252 95
       บ้านโป่งเก้งพัฒนา 302 301 603 195

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด