สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

อาชีพ
     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ส่วนอาชีพนอกภาคเกษตรก็มีบ้าง โดยอาชีพในภาคเกษตร ได้แก่ ทำไร่, ทำนา และเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕๒, ๑๘ และ ๖ ของแรงงานทั้งหมดเรียงตามลำดับ ส่วนอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมคือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของแรงงานทั้งหมด การประกอบอาชีพของเกษตรกรภายในตำบลส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก รายได้ของเกษตรกรจะมาจากการปลูกพืช พืชหลักได้แก่ อ้อย สับปะรด ข้าวโพด มันสำปะหลัง ส่วนพืชรองได้แก่ ข้าว ถั่วต่างๆ และไม้ผล โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเนื้อที่สูงสุดของตำบล และเป็นตำบลที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงที่สุดในอำเภอชะอำ ในทางกลับกันมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีการปลูกน้อยที่สุดของตำบล และยังเป็นตำบลที่ปลูกมันสำปะหลังน้อยที่สุดในอำเภอชะอำอีกด้วย เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะปลูกพืชมากกว่า ๒ ชนิดขึ้นไป บางครอบครัวจะมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นประเภท นส. ๓ ก และบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ พื้นที่บางส่วนเป็นของโครงการพระราชประสงค์หนองพลับจัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำกินรายละ ๒๕ ไร่ ห้ามซื้อขาย รายได้ในภาคเกษตรโดยเฉลี่ย ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนรายได้ในภาคนอกเกษตรโดยเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้น พบว่าแรงงานในครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วภายในตำบลประมาณ ๔ คน ยกเว้น กรณีทำไร่อ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากถึง ๔-๑๕ คน สำหรับแรงงานจ้างนั้นจะมาจากในท้องถิ่นเพียงร้อยละ ๑๐ นอกนั้นมาจากต่างท้องถิ่น นับว่าแรงงานภายในตำบลหายากมากเพราะทุกคนมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก จำต้องจ้างแรงงานจากต่างถิ่น โดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสาน เมื่อพิจารณาถึงช่วงอายุของวัยแรงงานพบว่าแรงงานโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอายุ ๑๕-๒๕ ปีของทุกหมู่บ้านเฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑๕ คน จะอพยพแรงงานไปทำงานยังโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ สามารถไปเช้าเย็นกลับและมีรถรับส่งได้ ส่วนแรงงานช่วงอายุ ๒๕-๕๐ ปี จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในไร่นาของตนเองและรับจ้างบ้างเล็กน้อย

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ธนาคาร จำนวน   -  แห่ง
       โรงแรม จำนวน   -  แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน  ๒  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน   -  แห่ง
       โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน  ๒  แห่ง
       ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน   -  แห่ง
       ร้านค้าชุมชน จำนวน   -  แห่ง
       ฟาร์มเป็ดหรือไก่, หมู จำนวน  ๒  แห่ง
       โรงฆ่าสัตว์ จำนวน  ๑  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด