การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

การคมนาคม
      สภาพถนนภายในตำบลยังขาดโครงข่ายถนนเชื่อม การคมนาคมระหว่างตำบลและระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบลเข้าด้วยกันอย่างทั่วถึง ทำให้การคมนาคมระหว่างชุมชนไม่สัมพันธ์กันเป็นระบบที่สมบูรณ์ จึงไม่คล่องตัวในการติดต่อและการใช้บริการต่างๆ
      สภาพผิวจราจรยังไม่ได้มาตรฐาน ขนาดแคบ ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ น้ำกัดเซาะ อีกทั้งผลจากการตั้งบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา และเขตทางที่แคบทำให้เป็นปัญหาต่อการขยายถนนในอนาคต
       ถนนคอนกรีต จำนวน    ๔  เส้น ระยะทาง    ๕.๒๔๘  กิโลเมตร
       ถนนลาดยาง จำนวน    ๓  เส้น ระยะทาง  ๑๒.๑๐๖  กิโลเมตร
       ถนนลูกรัง จำนวน  ๒๗  เส้น ระยะทาง  ๗๐.๘๐๕  กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
       มีไฟฟ้าใช้จำนวน  ๑,๑๗๐  หลังคาเรือน
       มีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ  -  ของจำนวนหลังคืเรือนทั้งตำบล
       มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน  ๑๖  แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำน้ำ  ลำคลอง ๗  แห่ง
       สระน้ำ บึง หนองและอื่น ๆ  -   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ทำนบ ๑๗  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น    -   แห่ง
       บ่อบาดาล ๖๔  แห่ง
       สระน้ำ ๔๐  แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน   ๘  แห่ง
       คลองส่งน้ำ   ๔  แห่ง
       ถังน้ำ   ๓  แห่ง
       บ่อโยก    -   แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ ๑๗  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด