บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

นายธวัช  ขจรกลิ่น
ปลัดอบต.ไร่ใหม่พัฒนา

นายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.น.ส.นิตยา  ภู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.อรรถพร หมอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

น.ส.สลิษา มฤคสนธิ
นิติกร
 

นางกัญญาภัค สายมาอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
 

จ่าเอกสุวัช  วาสนา
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

น.ส.สุกัญญา สายสร้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

น.ส.ลดาวัลย์ เขียวขำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประยูร  พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.พยุง  พูลสวัสดิ์
คนครัว

นายชาติ  อยู่ชมบุญ
พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ เหลืองอร่าม
คนงาน

นายสุทัศน์  คงบังคับ
นักการนายทวี  สมนึก
ยาม 

 

หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

สลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา