บุคลากรสำนักปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนานายณรงค์ศักดิ์  โต๊ะเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
 โทร. 081-880-6055นายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.นิตยา  ภู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.อรรถพร หมอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สลิษา มฤคสนธิ
นิติกร

นางกัญญาภัค สายมาอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
 

จ่าเอกสุวัช  วาสนา
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายยุทธนา สมจิตร
นักวิชาการเกษตร
 

น.ส.ขวัญดาว คงกะเรียน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.สุกัญญา สายสร้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ลดาวัลย์ เขียวขำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายกรกช เก่งกาจ
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายเกียรติศักดิ์ รักสถาน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 

นายชาติ  อยู่ชมบุญ
พนักงานขับรถยนต์

นายประยูร  พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ เหลืองอร่าม
คนงาน

น.ส.สุพัตรา นวมมา
คนครัว

นายสุทัศน์  คงบังคับ
นักการ

นายทวี  สมนึก
ยาม


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด