บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา


นางบุษราคัม  กัลแมน
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ไร่ใหม่พัฒนา


นายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.นิตยา  ภู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.อรรถพร หมอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สลิษา มฤคสนธิ
นิติกร

นางกัญญาภัค สายมาอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
 

จ่าเอกสุวัช  วาสนา
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นักวิชาการเกษตร
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.สุกัญญา สายสร้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ลดาวัลย์ เขียวขำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายกรกช เก่งกาจ
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 

นายชาติ  อยู่ชมบุญ
พนักงานขับรถยนต์

นายประยูร  พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ เหลืองอร่าม
คนงาน

น.ส.พยุง  พูลสวัสดิ์
คนครัว

นายสุทัศน์  คงบังคับ
นักการ

นายทวี  สมนึก
ยาม


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด