บทความเผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


      สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติล้วนมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่คู่กับประเทศ ซึ่งมีแนวทางการปฎิบัติตน ดังนี้
      1. การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม เช่นการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไปใช้ประโยชน์ การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อการป้องกันดินเสื่อม และการพังทลายของหน้าดิน หรือการไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ เป็นต้น
      2. การใช้พลังงานอันเกิดจากธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยการใช้เท่าที่จำเป็น การช่วยกันประหยัดน้ำมันด้วยการใช้รถประจำทางแทนการใช้รถส่วนตัวหรือการเดินทางไปทางเดียวกันก็นั่งรถไปด้วยกัน ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ปิดก็อกน้ำเมื่อไม่ใช้ เป็นต้น
      3. การช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศ โดยการลดมลพิษในอากาศ เช่น การไม่เผาขยะ หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรของโรงงานต่างๆ เพื่อไม่ให้ปล่อยควันพิษสู่อากาศ หรือการลดใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
     4. การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านอุปโภคบริโภค ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติของเรา เช่น ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการใช้เหล็ก พลาสติก แทนการใช้ไม้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด