โครงการสายตรวจป้องกันอัคคีภัยและป้องปรามเหตุในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา


      ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดทำด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จ่าเอกสุวัช วาสนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้รับความกรุณาจากนางเครือมาศ หมอนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา นายเลื่อน ดำนิล รองนายกฯ นายประเทือง จันทร์สง่า รองนายกฯ และนายสงวน รอดพ้น เลขนายกฯ ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้
      ๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
      ๒.๒ เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
      ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์
      ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

โครงการงานประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบลไร่ใหม่พัฒนา๒๕๕๗


     วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จัดโครงการงานประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบลไร่ใหม่พัฒนา ณ วัดหนองหงส์พัฒนา ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีบุญกฐินสามัคคีของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป และนอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกฐินสามัคคีท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชุมชน

โครงการออกพรรษา 2557


      องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนา จัดโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ วัดหนองหงส์พัฒนา ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี


      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนา จัดโครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร” ณ อาคารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๓ อาคารโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เดิม) ถนนดําเนินเกษม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างสํานึกรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในตําบลไร่ใหม่พัฒนา

บทความเผยแพร่ความรู้เพื่อการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์


      การรักษาสาธารณประโยชน์ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมดูแลและรักษา ดังนี้
     1. การใช้ประโยชน์จากสาธารณประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณด้วยความระมัดระวัง การใช้รถบรรทุกสิ่งของในอัตราน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนหรือสะพานชำรุด เป็นต้น
      2. การไม่ทำลายสาธารณสมบัติและช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน เมื่อพบผู้ใดทำลายสาธารณสมบัติต้องรีบแจ้งต่อพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่นการขโมยตัดสายโทรศัพท์ การทำลายตู้โทรศัพท์สาธารณะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ เป็นต้น
      3. การสร้างและทนุบำรุงรักษาสาธารณสมบัติส่วนร่วมของท้องถิ่น และประเทศ โดยการช่วยบริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างหรือบำรุงรักษาสาธารณสมบัติต่างๆเช่น การสร้างรักษาบำรุงรักษาศาลาพักร้อน ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หรือบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นทางเส้นทางคมนาคมของส่วนร่วม เป็นต้น
     4. การอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของท้องถิ่น ประเทศและโลก ที่เราควรช่วยกันรักษาไว้ เช่น การไม่ขีดเขียนข้อความ หรือการกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมสลาย หรือลดคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ การไม่หยิบสิ่งของต่างๆในโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑสถานมาเป็นของตน สาธารณประโยชน์ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช้ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรช่วยการดูแลและรักษา

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean


คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด