ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

                   ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และ ประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ        พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 4 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่นไขในการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตำแหน่งคนครัว

      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนครัว สังกัด สำนักปลัด นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินกาารสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด